Tietosuojaan liittyvät velvoitteet

TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT VELVOITTEET

TARKOITUS

Tässä asiakirjassa käydään läpi tietosuojaan liittyviä vastuita ja velvoitteita.
Asiakirjan tarkoituksena on sopia tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä palveluiden tuottamiseksi.
Asiakirja täydentää palvelusopimusta. Mikäli palvelusopimuksen sopimusehdot ovat ristiriidassa tämän asiakirjan kanssa, sovelletaan tässä asiakirjassa sovittua.
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjällä tarkoitetaan taloyhtiötä ja käsittelijällä palveluntarjoajia, joita voi olla useita.
Palveluntarjoaja huolehtii rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta taloyhtiön henkilötietojen käsittelyssä siinä määrin kuin sovittujen palveluiden laatu ja laajuus edellyttävät.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA PALAUTTAMINEN

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja palvelusopimuksen mukaisten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja sovittujen palveluiden tuottamiseksi.
Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja EU:n ns. tietosuoja-asetuksen, kotimaisen lainsäädännön sekä niitä koskevan tulkinta- ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Palveluntarjoaja ei siirrä em. henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.
Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa taloyhtiön henkilörekistereihin sisältyviä tai taloyhtiön toimintaan liittyviä henkilötietoja kolmansille. (Tietojen luovuttamisella tarkoitetaan sitä, että tietojen vastaanottajasta tulee rekisterinpitäjä ja tämä alkaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.)
Palvelusopimuksen päättyessä palveluntarjoaja luovuttaa kaikki henkilötiedot taloyhtiölle sekä poistaa tiedot huomioiden laista mahdollisesti seuraavat säilyttämisvelvoitteet. Palveluntarjoaja voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisin osin.

SALASSAPITO JA TIETOTURVA

Palveluntarjoaja varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.
Palveluntarjoaja toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

ALIHANKKIJAT JA HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELLE

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita (alikäsittelijä) henkilötietojen käsittelyssä. Palveluntarjoaja ei siirrä käsittelemiään henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

TARKASTUSOIKEUS

Taloyhtiöllä on oikeus kustannuksellaan suorittaa auditointi arvioidakseen tämän asiakirjan mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttäminen ja henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietoturvan taso.

REKISTERINPITÄJÄN AVUSTAMINEN

Palveluntarjoaja auttaa tarvittaessa taloyhtiötä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa.

VASTUU

Kumpikin Osapuoli vastaa tietosuojavelvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönneistä toiselle Osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja koituvista seuraamuksista paitsi omalta osaltaan, myös käyttämiensä alihankkijoiden osalta.

TIETOTURVALOUKKAUKSET

Palveluntarjoaja ilmoittaa asunto-osakeyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle sekä tarvittaville viranomaisille välittömästi palveluihinsa liittyvistä tietoturvaloukkauksista tai vähäistä suuremmista tietoturvaloukkauksia koskevista uhista.