Asukkaan ja osakkaan ilmoitusvelvollisuus

Viat ja vauriot: #

Asunto-osakeyhtiölain mukainen kunnossapitovastuun pääsääntö on se, että osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneiston sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu.

Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista.

Edellä mainitusta vastuunjaosta on voitu poiketa yhtiöjärjestyksessä.

Vastuunjaon kannalta on keskeistä myös huomata se, että lain mukaan yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Em. yhtiön vastuu koskee rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

• patteriventtiili vuotaa (pienikin tiputtelu)

• ikkunarakenne vuotaa (vettä pääsee sisälle)

• hana vuotaa

• WC-istuin vuotaa (joko sisäpuolelle tai ulkopuolella)

• WC-istuimen kiinnitys puutteellinen (pönttö heiluu)

• kylpyhuoneen tai saunan muovimatossa on reikiä, maton saumat on auki (aukeamassa) tai matto on irti alustastaan (koholla)

• asukkaalla tai osakkaalla on epäilys kosteusvauriosta

• muu vika tai vaurio, joka voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

Osakas voi joutua korvausvastuuseen, jos ilmoitusvelvollisuutta on laiminlyöty ja tästä syystä syntyy tai on syntynyt vahinkoa yhtiölle tai muille osakkaille.

Asukkaan ja osakkaan remontit: #

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle kaikista sellaisista kunnossapito- ja muutostöistä, jotka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Ehtojen on oltava tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi kieltää muutostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. Silloin kun remontti tehdään osakehuoneistossa, kieltäminen on mahdollista vain harvoin.

Remontista on tehtävä mahdollisimman tarkka kirjallinen selostus taloyhtiön hallitukselle. Selostuksessa tulee kertoa mitä remontoidaan, minkälaisilla materiaaleilla työ toteutetaan, minkä nimiset henkilöt tai yritykset työn urakoivat ja kuinka rakennusjätteen poiskuljetus ja mahdollisesti tarpeellinen porraskäytäväsiivous hoidetaan.

Mikäli osakkaan tai asukkaan muutostyön yhteydessä, esimerkiksi purkutyön yhteydessä, paljastuu rakenteita, joiden kunto ei ole asianmukainen tulee välittömästi ottaa yhteyttä isännöitsijätoimistoon.

Mikäli itse remontti voi aiheuttaa häiriötä, on osakkaan ja asukkaan hyvien tapojen mukaisesti laitettava rappukäytävän ilmoitustaululle tiedote remontista. Erityisen tärkeää on ilmoittaa ilmoitustaululla mahdollisista remontinaikaisista vesikatkoista

Powered by BetterDocs