Osakerekisteröinti

Osakerekisteröinti #

Taloyhtiö ylläpitää osakeluetteloa yhtiön osakkeenomistajista. Uuden osakkeenomistajan tulee asuntokaupan jälkeen pyytää muutosmerkintä yhtiön osakeluetteloon. Osakeluettelon ylläpitäjä, yleensä isännöitsijätoimisto, tekee muutosmerkinnän, sen jälkeen kun omistaja on esittänyt saannosta luotettavan selvityksen. Mikäli yhtiö on siirtynyt sähköiseen huoneistorekisteriin, ylläpitää Maanmittauslaitos osakeluetteloa. Mikäli osakkeiden luovutettavuutta on yhtiöjärjestyksessä rajoitettu, ei merkintää voida tehdä, ennen kun on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käytetä (esim. osakkeenomistajan tai kaupungin lunastusoikeus). Myös osakkeenomistajien välisistä omistussuhteiden muutoksista on ilmoitettava osakeluettelon ylläpitäjälle.

Muutosmerkinnän tekemistä varten tarvittavat asiakirjat riippuvat saannon luonteesta. Alla on lueteltu yleisimmät saannot ja niiden rekisteröimistä varten tarvittavat asiakirjat. Asiakirjat (tai kopiot) tulee toimittaa isännöitsijätoimistoon (jos yhtiöllä ei ole isännöitsijää, toimitetaan asiakirjat hallitukselle).

Kauppa #

–          Osakekirja

–          Kauppakirja

–          Mahdolliset valtakirjat

–          Ilmoitus varainsiirtoverosta

Laskelmassa on oltava veroviraston leima tai kiinteistönvälittäjän allekirjoitus. Laskelma on toimitettava, vaikka kyseessä olisi ensiasunnonkauppa.

Perintö #

–          Osakekirja

–          Lainvoimainen perukirja tai perinnönjakokirja ja vainajan sukuselvitys

Perunkirjasta ilmenee tiedot vainajasta, pesän osakkaista sekä pesän varat ja velat. Mikäli perintöä ei jaeta, merkitään osakeluetteloon jakamattoman kuolinpesän osakkaat yhteisomistajina, kukin osakas erikseen mainiten. Pesän osakaita voivat olla perilliset, yleistestamentin saajat ja eloon jäänyt puoliso. Sukuselvityksessä on oltava virkatodistukset siitä lähtien kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta.

–          Mahdolliset valtakirjat

–          Todistus saannon varainsiirtoverovelvollisuudesta tai –verottomuudesta, mikäli perinnönjaon yhteydessä saatujen osakkeiden hankitaan on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.

Testamentti #

–          Osakekirja

–          Lainvoimainen testamentti

–          Mahdolliset valtakirjat

Ositus #

–          Osakekirja

–          Lainvoimainen osituskirja

–          Todistus saannon varainsiirtoverovelvollisuudesta tai –verottomuudesta, mikäli osituksen yhteydessä saatujen osakkeiden hankitaan on käytetty pesän ulkopuolisia varoja (maksettu tasinkoa)

–          Mahdolliset valtakirjat.

Lahja #

–          Osakekirja

–          Lahjakirja

–          Mahdolliset valtakirjat.

Vaihto #

–          Osakekirja

–          Vaihtokirja

–          Selvitys säädetyn varainsiirtoveron maksamisesta (varainsiirtovero suoritetaan kummastakin luovutuksesta erikseen), veroviraston leimaama tai kiinteistövälittäjän antama varainsiirtoverolaskelma sekä varainsiirtoveron maksukuitti tai selvitys ensiasunnon varainsiirtoverovapaudesta.

Asiakirjojen toimittamisessa tulee huomioida vielä seuraavat seikat: #

–         Osakekirjaa toimittaessa tulee toimittaa koko osakekirja, missä näkyy kaikki siirtomerkinnät alusta alkaen.

–          Avioliittolain mukaan puolisoiden yhteisen kodin hallintaan oikeuttavia osakkeita ei voida luovuttaa tai siirtää ilman toisen osapuolen suostumista.

–          Jos toinen osapuoli (ostaja tai myyjä) on yritys, on toimitettava myös kaupparekisteriote sekä mahdollinen hallituksen kokouspöytäkirja (ote pöytäkirjasta riittää), jossa huoneiston ostamisesta on päätetty. Kaupparekisteriotteesta selviää yrityksen edustajan nimenkirjoitusoikeus.

Ilmoitus varainsiirtoverosta on kaavake, joka on saatavissa netistä (www.verohallinto.fi), posteista ja verotoimistosta. Lomake tulee esittää verotoimistossa veronmaksukuitin sekä kauppakirjan kera. Myös ensiasunnon ostaja on velvollinen esittämään ja leimauttamaan laskelman verotoimistossa. Ilmoituksella ensi-asunnonostaja antaa selvityksen verovapauden edellytyksistä.  Jos kyseessä on kauppa, jonka on hoitanut välittäjä, riittää ilmoitus varainsiirtoverosta – lomakkeeseen välittäjän allekirjoitus

Powered by BetterDocs